વેરાન's image
1 min read

વેરાન

UshnasUshnas
Share0 Bookmarks 85 Reads

વેરાન ને કાજળ શ્યામ આભમાં
અનંત આ નિષ્પથતા વિશે ઊગી
પ્રતિપદા, દેવની અંગુલિશી,
જે તીરની જેમ અણીથી દાખવે:
વંચાય છે-
‘આ પૂર્ણિમા તરફ જાય વળી વળાંક’.

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts