પ્રીત's image
1 min read

પ્રીત

UshnasUshnas
Share0 Bookmarks 130 Reads

પ્રીત તો બે જ પ્રકારે વરતે;
પ્રિયસંમુખ એ ભજે સમાધિ
અથવા થનગન નરતે.

પ્રીત તો બે જ પ્રકારે બોલે;
ગહન મૌનથી થાય મુખર વા
છલકે ગીત કલ્લોલે.

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts