ఒక రాత్రి's image
1 min read

ఒక రాత్రి

Sri SriSri Sri
Share0 Bookmarks 219 Reads


ఒక రాత్రి
గగనమంతా నిండి, పొగలాగు క్రమ్మి-
బహుళ పంచమి జ్యోత్స్న భయపెట్టు నన్ను!
ఆకాశపుటెడారి నంతటా, అకట!
ఈ రేయి రేగింది ఇసుక తుపాను!
గాలిలో కానరాని గడుసు దయ్యాలు
భూ దివమ్ముల మధ్య ఈదుతున్నాయి!
నోరెత్తి, హోరెత్తి నొగులు సాగరము!
కరి కళేబరములా కదలదు కొండ!
ఆకాశపు టెడారిలో కాళ్లు తెగిన
ఒంటరి ఒంటెలాగుంది జాబిల్లి!
విశ్వమంతా నిండి, వెలిబూదివోలె-
బహుళ పంచమి జ్యోత్స్న భయపెట్టు నన్ను!

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts