ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹੋਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ's image
0133

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹੋਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ

ShareBookmarks


ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਹੋਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਅਲੀਂਦਾ ।
ਮੰਸੂਰ ਹੋਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੂਲੀ ਊਪਰ ਚੜ੍ਹੀਂਦਾ ।
ਤਰਹੂੰ ਤਰਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ।

(ਅਲੀਂਦਾ=ਬੋਲਦਾ, ਤਰਹੂੰ ਤਰਹ=ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ)

Read More! Learn More!

Sootradhar