ਇਸ਼ਕੁ ਥੀ ਇਨਸਾਨੁ's image
0109

ਇਸ਼ਕੁ ਥੀ ਇਨਸਾਨੁ

ShareBookmarks


ਇਸ਼ਕੁ ਥੀ ਇਨਸਾਨੁ, ਆਯੋ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰ ਤੇ ।
ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਆਦਮ ਜੇ, ਆਦਮ ਦਮੁ ਮਹਮਾਨੁ ।
ਸਚਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨੁ, ਸਤਗੁਰ ਸਚੁ ਸੁਣਾਯੋ ।

(ਥੀ=ਖ਼ਾਤਿਰ, ਸੈਲਾਨੀ=ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਆਦਮ ਜੇ=ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ)

Read More! Learn More!

Sootradhar