ராவணா's image
Share0 Bookmarks 139 Reads

ராவணா
இருகண் படைத்தவனே
இவள் அழகில் எரிந்திடுவான்!
இருபது கண் படைத்த நான்
என்ன செய்வேன்?

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts