ઊંઘના's image
1 min read

ઊંઘના

Ravji PatelRavji Patel
0 Bookmarks 108 Reads0 Likes

ઊંઘના અણખેડ્યા ખેતરમાં ઊગ્યા સારસટહુકા.
નભનીલાં ડૂંડાંના ભરચક ભાર થકી
ઝૂકેલા સાંઠા!
એક કોરથી સ્હેજ સ્વપ્નથી ચાખું
આખું સાકરની કટકીશું ખેતર
જીભ ઉપર સળવળતું.
આ પાથી વંટોળ સૂરજનો
તે પાથી વાયુનાં પંખી
હભળક કરતાં આવ્યાં....
ત્યાં
મારી પાસે વેરણછેરણ ઊંઘ ઓઢીને ઘોરે
શાંતિ રણ જેવી લંબાઈ પડેલી.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts