પોઢેલા's image
0137

પોઢેલા

ShareBookmarks

પોઢેલા પિયુના પરે ઝળુંબતી કો રંગભીની વધૂ,
વિશ્રંભે ચૂમવા ચહે નીરખીને એકાન્ત આવાસનું,
ઓચિંતાં પિયુનેન ત્યાં ઊઘડતાં છાયે મુખે લાલિમા,
થંભ્યો અધ્ધર ઊગતો ક્ષિતિજથી, તેવો દીસે ચન્દ્રમા!

 

Read More! Learn More!

Sootradhar