શું કરો છો ભાઈ's image
1 min read

શું કરો છો ભાઈ

Priyakant Premachand ManiyarPriyakant Premachand Maniyar
0 Bookmarks 171 Reads0 Likes

શું કરો છો ભાઈ ! હ્યાં આ જિંદગીની ધૂળમાં ?
આશના એકમ ઉપર મીંડાં ચડાવ્યે જાઉં છું;
ને ડોલતાં આ પાન કેરું ગીત હુંયે ગાઉં છું,
દર દરખતે લયલા વિશે મજનૂ પડ્યો છે મૂળમાં;
બાગમાં નહિ આવું હું રે શું ભર્યું છે ફૂલમાં-
જાણું નહીં ને મ્હેકથી નાહક અરે મૂંઝાઉં છું.
મક્કા જતાં મુજને તમે જો લૈ જતાં હો ભૂલમાં
તો આપના આ કાફલામાં આવવા લલચાઉં છું.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts