आज दधि कंचन मोल's image
1 min read

आज दधि कंचन मोल

ParamanandadasParamanandadas
Share0 Bookmarks 114 Reads

आज दधि कंचन मोल भई।
जा दधि को ब्रह्मादिक इच्छत सो गोपन बांटि दई॥१॥
दधि के पलटे दुलरी दीनी जसुमति खबर भई।
परमानंददास को ठाकुर वरवट प्रीति नई॥२॥

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts