യൗവനം വറ്റിയ കാറ്റിന്‍ പ്രേമ's image
1 min read

യൗവനം വറ്റിയ കാറ്റിന്‍ പ്രേമ

Panayanthitta Kunhiraman NairPanayanthitta Kunhiraman Nair
Share0 Bookmarks 1347 Reads
“യൗവനം വറ്റിയ കാറ്റിന്‍ പ്രേമ-
ലേഖനം പൂവു തിരിച്ചയച്ചു”
― P. Kunhiraman Nair

“ഏവമെന്തിനിണങ്ങി നാം തമ്മില്‍
വേര്‍പിരിയുവാന്‍ മാത്രമായ്”
― P. Kunhiraman Nair

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts