મને તો ધરતીની પ્રીત's image
1 min read

મને તો ધરતીની પ્રીત

Niranjan Narhari BhagatNiranjan Narhari Bhagat
Share0 Bookmarks 177 Reads

મને તો ધરતીની પ્રીત રે!
મારી તે મનમોરલીમાં ધરતીની ધૂળનાં
હો ગીત રે!
ક્યારેક કોમલ ફૂલશયને
નીંદરની સોડ તાણું,
ક્યારેક પાંપણભીનાં નયને
કંટકનું શૂળ માણું;
મનખાની માયા મને,
આવો આંસુ ને આવો સ્મિત રે!

ન્હાવું નથી સૂરગંગાને નીરે,
નથી રે સુધા પીવી;
ઝૂરી ઝૂરી જગજમુના તીરે
મૃત્યુમાં જાવું છે જીવી,
વૈકુંઠ મેલીને વ્રજમાં મોહ્યો તે
નથી ભૂલ્યો હું ભીંત રે!
મને તો ધરતીની પ્રીત રે!

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts