લાગ્યું હવે તો મૃત's image
1 min read

લાગ્યું હવે તો મૃત

Niranjan Narhari BhagatNiranjan Narhari Bhagat
Share0 Bookmarks 112 Reads

લાગ્યું હવે તો મૃત, લૈ સ્મશાને
ગયા, ચિતાની પર જ્યાં સુવાડ્યો
ને આગ મેલી, સહસા જ જાગ્યો
વંટોળિયો, ડાઘુ થયા અલોપ,
બેઠો થઇ એ, ક્ષણમાં જ, માનવી
પાછો ફર્યો આ જગમાં, હતો કવિ.

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts