મારો શામળિયો's image
1 min read

મારો શામળિયો

Neerav PatelNeerav Patel
0 Bookmarks 163 Reads0 Likes

મારો શામળિયો
મારા શામળિયે મારી હૂંડી પૂરી -
નીકર ગગલીનું આણું શેં નેકળત?
ચાવંડાની બાધા ફળી
ને જવાનજોધ ગરાહણી ફાટી પડી...
એની ઠાઠડીએ ઓઢાડ્યું રાતું ગવન!
રાતીચોળ ચેહ બળે
ને આકડાના છોડે રાતું ગવન લહેરાય!

ગગલીની માં તો
જે મલકાય, જે મલકાય, મારી હાહુ...
બસ, ડાઘુઓની પૂંઠ ફરે કે
ધોડું હડડ મસાણે

મારો ભંગિયાનોય બેલી ભગવાન!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts