ਹਿੰਦੀਓਂ ਕੋ ਇਨਾਮ's image
0140

ਹਿੰਦੀਓਂ ਕੋ ਇਨਾਮ

ShareBookmarks


ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਯਾ ਮੇਂ ਸਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।
ਚਲੋ ਦੇਖ ਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

ਨਫਾ ਕੁਛ ਨ ਕਾਨੂਨ ਰੌਲਟ ਸੇ ਪਾਯਾ,
ਬੜ੍ਹਾ ਦੀ ਮਗਰ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜੋਂ ਸੇ ਗੋਲੇ ਗਿਰਾਨਾ,
ਨ ਭੂਲੇਂਗੇ ਹਮ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

ਸਿਲੇ ਮੇਂ ਫਤੇਹ ਕੀ ਦਿਯਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ,
ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਕਤ ਯੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

ਅਸਰ ਆਹ ਕਾ ਜਬ ਕਿ ਹੋਗਾ ਹਮਾਰੀ,
ਬਹਾਏਗੀ ਆਂਖ ਖੁਦ ਪਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

ਯੇ ਖੂਨ ਬੇਕਸੋਂ ਕਾ ਬਾਵਕਤੇ ਜਰੂਰਤ,
ਸੁਨਾਏਗਾ ਕਿੱਸਾ ਜਬਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਦ੍ਵਾਰ ਮੇਂ ਜਬ ਅਦਲ ਹੋਗਾ,
ਨ ਕਾਮ ਆਏਗੀ ਖੂਨ ਫਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ।

Read More! Learn More!

Sootradhar