ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਂ's image
1 min read

ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਂ

Munir NiaziMunir Niazi
Share0 Bookmarks 109 Reads

.
ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ
ਸੱਪ ਪਏ ਛੂਕ ਦੇ
ਪਪਈਏ ਪਏ ਕੂਕਦੇ
ਹਰੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉਹਲੇ ਨੰਗੀਆਂ ਚੁੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਨੇ।

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts