मदन मस्त बदल मस्त कजन मस्त परी मस्त's image
1 min read

मदन मस्त बदल मस्त कजन मस्त परी मस्त

Muhammad Quli Qutb ShahMuhammad Quli Qutb Shah
0 Bookmarks 255 Reads0 Likes

मदन मस्त बदल मस्त कजन मस्त परी मस्त

हुई मस्त पवन मस्त लगन मस्त परी मस्त

चढ़ी मस्त बही मस्त डली मस्त रही मस्त

मुखा मस्त सदा मस्त सहन मस्त परी मस्त

खड़ी मस्त अंचल मस्त ढली मस्त ओढ़ी मस्त

गज़क मस्त नुक़ल मस्त बचन मस्त परी मस्त

परी मस्त पिवन मस्त सुरा मस्त हुइ मस्त

मिली मस्त खिजी मस्त रसन मस्त परी मस्त

खुपा मस्त फुलाँ मस्त कजल मस्त खुली मस्त

लटाँ मस्त नयन मस्त देखन मस्त परी मस्त

तिला मस्त तुरा मस्त धरी मस्त धड़ी मस्त

शकर मस्त चुमन मस्त हँसन मस्त परी मस्त

चोली मस्त खुली मस्त कमल मस्त भँवर मस्त

'क़ुतुब' मस्त करी मस्त युवन मस्त परी मस्त

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts