हेरी म्हा दरद दिवाणौ's image
1 min read

हेरी म्हा दरद दिवाणौ

MirabaiMirabai
Share0 Bookmarks 197 Reads

हेरी म्हा दरद दिवाणौ

म्हारा दरद ना जाण्याँ कोय ।

घायल री गत घायल जाण्याँ

हिबडो अगण संजोय ॥

जौहर की गत जौहरी जाणै

क्या जाण्याँ जण खोय

मीरा री प्रभु पीर मिटाँगा

जब वैद साँवरो होय ॥

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts