બધાનો's image
0 Bookmarks 246 Reads0 Likes
બધાનો હોઇ શકે, સત્યનો વિકલ્પ નથી; ગ્રહોની વાત નથી, સૂર્યનો વિકલ્પ નથી. પાતાળે શાખ વધી, મૂળ સર્વ આકાશે, અમારા બાગના આ વૃક્ષનો વિકલ્પ નથી. હજારો મળશે મયૂરાસનો કે સિંહાસન, નયનનાં આંસુજડિત તખ્તનો વિકલ્પ નથી. લડી જ લેવું રહ્યું મારી સાથે ખુદ મારે, હવે તો દોસ્ત, આ સંઘર્ષનો વિકલ્પ નથી કપાય કે ન બળે, ના ભીનો વા થાય જૂનો, કવિનો શબ્દ છે, એ શબ્દનો કોઇ વિકલ્પ નથી. પ્રવાહી અન્ય ન ચાલે ગઝલની રગરગમાં, જરૂરી રક્ત છે ને રક્તનો વિકલ્પ નથી.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts