કપડાંનું's image
0115

કપડાંનું

ShareBookmarks

કપડાંનું પોટલું છોડ્યું વાઘાઓના ધાગામાંથી
મરી ગયેલાં શરીરોની ઉચ્છલ સુગંધ કૂદી પડી

કપડાંના પહેરનારાઓને ગૂંગળાવી મારવાનો રસ
મને ન હોય

ક્ષણ પહેલાંનો હું હું નથી હોતો

મારામાં સંખ્યાતીત વૃક્ષો અને વેલીઓ ઘાસ
રસ્તા અને કેડીઓ પશુપંખી સરોવર અવાજો
અને અંધારાં મૌન અને અજવાળા સતત જન્મે
છે અને મરે છે

તો મરી ગયેલાં શરીરોની ઉચ્છલ સુગંધનો સંગ્રહ
ભલે પ્રકટ થતો

Read More! Learn More!

Sootradhar