கண்ணுக்'s image
Share0 Bookmarks 259 Reads

கண்ணுக் கினியன கண்டு
கண்ணுக் கினியன கண்டு - மனதைக்
காட்டில் அலைய விட்டு
பண்ணிடும் பூசையாலே - தோழி
பயனொன்றில்லையடி
உள்ளத்தில் உள்ளானடி - அது நீ
உணர வேண்டும் அடி
உள்ளத்தில் காண்பாயெனில் - கோயில்
உள்ளேயும் காண்பாயடி.

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts