વિપ્રયોગ's image
1 min read

વિપ્રયોગ

Kavi KantKavi Kant
Share0 Bookmarks 383 Reads

આકાશે એની એ તારા :
એની એ જ્યોત્સ્નાની ધારા :
તરુણ નિશા એની એ : દારા -
. ક્યાં છે એની એ ?

"શું એ હાવાં નહિ જોવાની ?
આંખડલી શું નહિ લ્હોવાની ?
ત્યાંયે ત્યારે શું રોવાની -
. દારા એની એ ?"

* * *

"છે, જ્યાં છે સ્વામીની તારા !
સ્વર્ગોની જ્યોત્સ્નાની ધારા :
નહિ જ નિશા જ્યાં આવે, દારા -
. ત્યાં છે એની એ !

"છે ત્યારે એ ત્યાં જોવાની :
આંખડલી એ ત્યાં લ્હોવાની :
સ્વામી સાથે નહિ રોવાની -
. દારા એની એ !"

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts