சூர்ப்பணகைப்படலம்'s image
0269

சூர்ப்பணகைப்படலம்

ShareBookmarks

சூர்ப்பணகைப்படலம் 31
பஞ்சிஒளிர் விஞ்சுகுளிர் பல்லவம் அனுங்கச்
செஞ்செவிய கஞ்சம்நிகர் சீறடியள் ஆகி
அஞ்சொலிள மஞ்ஞைஎன அன்னம்என மின்னும்
வஞ்சிஎன நஞ்சம்என வஞ்சமகள் வந்தாள்.

 

Read More! Learn More!

Sootradhar