ਦਾਲ-ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ's image
1 min read

ਦਾਲ-ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ

Hazrat Sultan BahuHazrat Sultan Bahu
0 Bookmarks 121 Reads0 Likes


ਦਾਲ-ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ,
ਗੋਤਾ ਮਾਰ ਗਵਾਸੀ ਹੂ ।
ਜੈਂ ਦਰਿਆ ਵੰਜ ਨੋਸ਼ ਨ ਕੀਤਾ,
ਰਹਿਸੀ ਜਾਨ ਪਿਆਸੀ ਹੂ ।
ਹਰਦਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਖਣ,
ਜ਼ਿਕਰ ਫ਼ਿਕਰ ਕੀ ਆਸੀ ਹੂ ।
ਉਸ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਥੀਂ ਜ਼ਨ ਬੇਹਤਰ ਬਾਹੂ,
ਜੋ ਫੰਧ ਫਰੇਬ ਲਬਾਸੀ ਹੂ ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts