ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨ ਮੈਨੂੰ's image
1 min read

ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨ ਮੈਨੂੰ

Hashim ShahHashim Shah
0 Bookmarks 94 Reads0 Likes


ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁੱਠੀ ਤੇਗ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ;
ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ।
ਸੋਹਣੀ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋਈ ਜਗ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨੈਂ ਤਰਦੀ ;
ਜ਼ਰਾ ਨ ਡਰਦੀ ।
ਮਾਏ ! ਬਣੀ ਲਾਚਾਰ ਸੋਹਣੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੀ ;
ਘਾਟ ਨ ਤਰਦੀ ।
ਹਾਸ਼ਮ ਸਿਦਕ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਹਿਕਮਤ ਜਾਦੂਗਰ ਦੀ ;
ਪਰਖ ਮਿਤ੍ਰ ਦੀ ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts