ਮਾਹੀ ਵਾਂਙੂ ਫਾਹੀ ਮਾਹੀ's image
1 min read

ਮਾਹੀ ਵਾਂਙੂ ਫਾਹੀ ਮਾਹੀ

Hashim ShahHashim Shah
Share0 Bookmarks 144 Reads


ਮਾਹੀ ਵਾਂਙੂ ਫਾਹੀ ਮਾਹੀ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਹੀ ;
ਬੇਪਰਵਾਹੀ ।
ਗਾਹੀ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਮਾਏ ! ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਜੂਹ ਸਭ ਗਾਹੀ ;
ਬੇਲੇ ਕਾਹੀਂ ।
ਰਾਹੀ ਮਿਲੇ ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਈ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਹੋਈ ਹੁਣ ਰਾਹੀ ;
ਖੜੀ ਤੁਸਾਂਹੀ ।
ਫਾਹੀ ਸ਼ੌਕ ਮਾਹੀ ਦਾ ਹਾਸ਼ਮ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਦੁਖਾਂ ਵਿਚ ਫਾਹੀ ;
ਖ਼ਬਰ ਨ ਆਹੀ ।

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts