ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ's image
0129

ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ

ShareBookmarks


ਆਵੋ ਅਸਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ।
ਲੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੇਕਾਰੀ ਹੱਥੋਂ, ‘ਆਲਮ’ ਮੁਕਤ ਕਰਾਈਏ।

Read More! Learn More!

Sootradhar