साहब तेरी's image
1 min read

साहब तेरी

Dhani DharamdasDhani Dharamdas
0 Bookmarks 269 Reads0 Likes

साहब तेरी देखौं सेजरिया हो॥
लाल महल कै लाल कंगूरा, लालिनि लाग किवरिया हो।
लाल पलँग कै लाल बिछौना, लालिनि लागि झलरिया हो॥
लाल साहेब की ललिनि मूरत, लालि लालि अनुहरिया हो।
'धरमदास बिनवै कर जोरी, गुरु के चरन बलहरिया हो॥

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts