ਮੰਨਿਆ,'s image
0 Bookmarks 104 Reads0 Likes

ਮੰਨਿਆ, ਧਿੰਗੋ ਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ,
ਇਨਸਾਫ਼ ਸਹਿਮ ਕੇ ਛਹਿਆ ਹੋਇਐ।
ਜਬਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ,
ਲਾ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕਣ ਡਹਿਆ ਹੋਇਐ।
ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਦੇ,
ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਐ।
ਪਰ, ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਚਾਣੇ ਦਾ,
ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਐ?
ਢੱਕੀ ਰਿਝਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ,
ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts