ਜਿਨ੍ਹਾਂ's image
0184

ਜਿਨ੍ਹਾਂ

ShareBookmarks

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਢੇ ਲਾਨੈਂ,
ਬੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਜਬ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਸੇ, ਤਿਲਕਾਂ ਵਾਲੇ,
ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਮੰਨੇ ਹੋਏ, ਨਵਾਜ਼ੇ ਹੋਏ,
ਤੇ ਸਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਲੰਮੇ ਰੱਸੇ,
ਸੌ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੀ।
ਰਬ ਵੀ ਡਰਦੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ,
ਤੂੰ ਵੀ ਤਕ ਕੇ ਡਰਿਆ ਕਰ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੈ ਅਵਾਰਾ!
ਏਨੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ।

Read More! Learn More!

Sootradhar