हरि-सिर बाँकी बिराजै's image
1 min read

हरि-सिर बाँकी बिराजै

Bhartendu HarishchandraBhartendu Harishchandra
Share0 Bookmarks 87 Reads

हरि-सिर बाँकी बिराजै।
बाँको लाल जमुन तट ठाढ़ो बाँकी मुरली बाजै।
बाँकी चपला चमकि रही नभ बाँको बादल गाजै।
’हरीचंद’ राधा जू की छबि लखि रति मति गति भाजै॥

 

No posts

No posts

No posts

No posts

No posts