தமிழை's image
1 min read

தமிழை

BharathidasanBharathidasan
0 Bookmarks 164 Reads0 Likes

தமிழை என்னுயிர் என்பேன்
கனியிடை ஏறிய சுளையும் – முற்றல்
கழையிடை ஏறிய சாறும்
பனிமலர் ஏறிய தேனும் – காய்ச்சுப்
பாகிடை ஏறிய சுவையும்
நனிபசு பொழியும் பாலும் – தென்னை
நல்கிய குளிரிள நீரும்
இனிய என்பேன் எனினும் – தமிழை
என்னுயிர் என்பேன் கண்டீர்.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts