படைத்'s image
1 min read

படைத்

BharathidasanBharathidasan
0 Bookmarks 143 Reads0 Likes

படைத் தமிழ்
இருளினை, வறுமை நோயை
இடருவேன்; என்னுடல் மேல்
உருள்கின்ற பகைக்குன்றை
நான் ஒருவனே உதிர்ப்பேன்;
நீயோ கருமான்செய் படையின் வீடு;
நான் அங்கோர் மறவன்! கண்ணற்
பொருள்தரும் தமிழே!
நீ ஓர் பூக்காடு; நானோர் தும்பி!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts