હેંડ હવે's image
0 Bookmarks 148 Reads0 Likes

હેંડ હવે બગડી જઈએ

સારા થઈને થાક્યા જીવલા
હેંડ હવે બગડી જઈએ
ઊંચા ભાવે ખૂબ ઠગાણાં
હેંડ હવે ગગડી જઈએ

કર્યાં હોજરાં ખાતર જીવલા
પેટ વલોયા ઊણાં
પાડ્યાં તનનાં તેલ બાપલા
કરમ ન પડ્યાં કૂણાં

પત્યું હવે તો ફોલ્લા થઈને
હેંડ અલ્યા તતડી જઈએ
સારા થઈને થાક્યા જીવલા
હેંડ હવે બગડી જઈએ

હાંલ્લાં થઈને ફૂટ્યાં લલવા
નળિયાં થઈને ચૂયાં
કદીક કોડિયાં થયાં કાજળવા
ઈંટ્યો થઈ રૂંધાયાં

હેંડ્ય હવે તો પકવનાર પાકે
એવું ભભડી જઈએ
સારા થઈને થાક્યા જીવલા
હેંડ હવે બગડી જઈએ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts