કે કુંજમાં મઘમઘ મહેકે ફૂલડાં રે's image
1 min read

કે કુંજમાં મઘમઘ મહેકે ફૂલડાં રે

Ardeshar KhabardarArdeshar Khabardar
0 Bookmarks 136 Reads0 Likes

કે કુંજમાં મઘમઘ મહેકે ફૂલડાં રે,
કે આવી મોંઘી દેવવસંત:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે પાંદડે પાંદડે પલકે હીરલા રે,
કે ઊછળે ઉર ઉર ભાવ અનંત:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે આભને માથે રંગભર છોગલાં રે,
કે એવાં ધરણીશીર ગુલમહોર:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે ઊઘડે ચંદરવા દિશદિશ તણા રે,
કે ઊઘડે હૈડાં આઠે પહોર:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે મોગરા ગગને ખીલ્યા તેજના રે,
કે ચુંદડી જગની રતનજડાવ:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે સૂરજ છાંટે નવરસ છાંટણાં રે,
કે એવા અંતર અમીછંટકાવ:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે શીર પડ ડોલે કલગી વિભૂતિની રે,
કે અદ્‌ભુત ખોલે પ્રાણકલાપ:
કે નાચે ફૂલવાડીનો મોરલો રે.

કે થનગન થનગન લોલે આંગણાં રે,
કે ટહુકે ગરજે આતમ આપ:
કે નાચે ઉરવાડીનો મોરલો રે.

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts