ਅਲਿਫ਼-ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ's image
0170

ਅਲਿਫ਼-ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ

ShareBookmarks


ਅਲਿਫ਼-ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ,
ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨੰਗ ਭਰੰਗੜਾ ਮੈਂ ।
ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਡਿੰਗੜਾ ਮੈਂ ।
ਵਾਉ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਲੁੰਗੀ ਬੱਧੀ,
ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਅਲਫ਼ ਦਾ ਲੰਗੜਾ ਮੈਂ ।
ਹੈਦਰ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਵਿੰਗੜਾ ਕਪੜਾ,
ਕਢਿਆ ਦਾਊਦ ਰੰਗੜਾ ਮੈਂ ।੨੯।

Read More! Learn More!

Sootradhar