કવિતા ઘણા કવિ કવી ગયા's image
1 min read

કવિતા ઘણા કવિ કવી ગયા

Akha BhagatAkha Bhagat
0 Bookmarks 81 Reads0 Likes

કવિતા ઘણા કવિ કવી ગયા, અધાપિ કવે પ્રત્યક્ષ રહ્યા;
વળી આગળ કવશે બહુ કવિ, મનની વૃત્યમાં જો જો અનુભવી;
અખા મનાતીત તેમનું તેમ, મનની વૃત્યમાં મનની ગમ્ય.

જ્ઞાનીની કવિતા ન ગણીશ, કિરણ સૂર્યનાં કેમ વરણીશ;
શબ્દતણો છેડો કેમ થાય, આકાશને કેમ તોળ્યું જાય;
એવું વચન અલિંગીતણું, અખા નહીં કોય પર આપણું.

સ્થિતિ નહીં આપાપરતણી, પંડ્ય બ્રહ્માંડનો થાએ ધણી;
અચવ્યું સરખું દીસે આપ, ભૂત ભવિષ્યનો નોહે થાપ;
અખા જોતાં ચિદઆકાશ, આવિર્ભાવ વિના શો નાશ.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts