વળાવવા's image
1 min read

વળાવવા

Adil MansuriAdil Mansuri
0 Bookmarks 117 Reads0 Likes

વળાવવા આવ્યા છે એ ચ્હેરા ફરશે આંખોમાં
ભલે સફરમાં કોઈ હમસફર મળે ન મળે

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts