NaN
Abdul Rahim Khan-i-Khanan (Rahim)'s image

Abdul Rahim Khan-i-Khanan (Rahim)