தனிமை.'s image
தனிமை எனும் இருள் 
என்னை சூழ்ந்து கொண்டது.
நிலை தடுமாறி நிற்கிறேன்.
நிலையற்ற செயல்களால்,
இழந்து விடுவேனோ?
நெருக்கமானவர்களை.  
மனம்
Read More! Earn More! Learn More!