വടവൃക്ഷം /കവിത / സുഗതൻ വേളായി's image
Poetry3 min read

വടവൃക്ഷം /കവിത / സുഗതൻ വേളായി

sugathanvelayi34sugathanvelayi34 August 23, 2022
Share0 Bookmarks 57575 Reads0 Likes

വടവൃക്ഷം (കവിത) സുഗതൻ വേളായി


പാതയോരത്തെ തണൽവിരി-

ച്ചൊരുക്കുമീ വടവൃക്ഷത്തിൻ

മാറിലേതു മർത്ത്യൻ്റെ

വൻമഴുവാഞ്ഞുപതിക്കുന്നുവോ?


     ഏതമാന്യൻ്റെനാക്കിൽനിന്നു -

     യിർത്തുവന്നതീ നശിച്ചവാക്കുകൾ ?

     ഏതധികാരിതൻതിട്ടൂരം?

     കല്ലേപ്പിളർക്കുമീപാതകമോതിയ

     കാട്ടാളനവനേതു കാലത്തിൽ,

     കുലത്തിൽ പിറന്നവൻ?!


ഹേ- സോദരാ കാരണമുരയുക?

ഞാനെൻ മൗനവാത്മീകത്തിൽ

നിന്നുമുയർത്തീ,

പ്രതിഷേധത്തിൻകുന്തമുന.


       " എല്ലാമോരോകളികൾ

        നിങ്ങൾ -

        സമ്മതിദാനം നൽകി വളർത്തിയ

        നേതാക്കൾ തൻകളികൾ?!

        ഞാനെൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്രേ -

        നെൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ വയർ".

        വൻമഴു തെല്ലിടചാരെ നിർത്തി

        മൊഴിഞ്ഞവനുള്ളം പൊള്ളും

        പരമാർത്ഥം?!


"രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോരുവളർത്തീ-

തീപ്പക തീണ്ടിയ കാലത്തെന്നോ,

കുത്തേറ്റ് പിടഞ്ഞുമരിച്ചൊരു

നേതാവിൻ്റെ- പാവനസ്മരണ

യിലുയരുംപോലും പുതിയൊരു

വെയിറ്റിങ്ങ് ഷെൽട്ടർ !"


        കൂടുപൊളിച്ച്പറന്നെന്നോർമ്മകൾ

        കുട്ടിക്കാലപാതയിറമ്പിൽ.

        ജീവിതഭാരംതലയിൽപ്പേറി

        നടന്നുതളർന്നുവരുന്നോരമ്മ!

        ഉച്ചവെയിലിൽപൊരിയും

        ചെമ്മൺപാതയിലുച്ചിയും

        പാദവും പൊള്ളി നടന്നൂ

        കിതപ്പായ് ഞാനും!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts