இயற்கை கட்டளை's image
Poetry2 min read

இயற்கை கட்டளை

SIVAJOTHI SSIVAJOTHI S December 15, 2022
Share0 Bookmarks 58924 Reads0 Likes

இயற்கை கட்டளை இயற்கை ஆற்றல் எண்ணற் கரிதென 

ஏக்கம் கொண்டு தூக்கம் இன்றி 

ஆய்வினைத் தேடி அலையும் மக்கள் 

அடக்கம் பெற்றவர் ஆயிரம் கோடி 

அமைதித் தேடி அலைந்து திரிந்து 

அன்பே சிவமென அடங்கி ஒடுங்கி 

இன்பம் கண்டவர் இறைவன் ஆனது 

எங்கும் காண்க எத்தனை வேற்றுமை 

புத்தர் சமணர் நபிகள் ஏசென 

இறைவனைத் தேடினோர் இறைவன் ஆனதால் 

ஒற்றுமை குலைந்து வேற்றுமைத் தேடி 

திரியும் மக்கள் ஒற்றுமை காண 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts