विस्कटलेली नाती's image
98K

विस्कटलेली नाती

सुटून गेली रेती हातून
विरून गेली नाती,
काठावरती तरल्या करुण
भिजून ओल्या स्मृती,
सरून गेली वेळ दुरून
विस्कटून गेली गती,<
Read More! Earn More! Learn More!