​અમારી રીતે's image
Share0 Bookmarks 58722 Reads0 Likes

બીજું થશે શું? ડૂબી જશુ! પણ હવે તરીશુ અમારી રીતે!

પ્રણય કરીશું અમે જીવનભર, પણ એ કરીશું અમારી રીતે!


ઉગીને જાતે, કર્યું છે નક્કી કે પાંગરીશું અમારી રીતે!

નથી બગીચે ઉગેલા ફૂલો, અમે ખરીશું અમારી રીતે!


મિલન નહીં તો પ્રતીક્ષા, નહિ તો ઉદાસી પીડા કે આંસુઓથી,

અમારી આંખોના ઓરડાને અમે ભરીશું અમારી રીતે!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts