છણકો's image

સવાર સાંજ ટાઢી 'ને,

બપોરે આગ ઓકતો તડકો.

કરવું તો શું કરવું આ કાયાનું,

Tag: poetry और1 अन्य
Read More! Earn More! Learn More!