પહેલા તો આ વાત દિલની થાશે's image
Love PoetryPoetry1 min read

પહેલા તો આ વાત દિલની થાશે

raval.aj007raval.aj007 May 15, 2024
Share0 Bookmarks 1865 Reads0 Likes

પહેલા તો આ વાત દિલ ની થાશે

પછી આ વાત કાતિલ ની થાશે


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts