વરસાદ's image

વરસાદ….આનંદ કેરી લહેરો મનને મારા હસાવે છે…..

આંગણે જ્યારે ઝરમર વરસાદ આવે છે….


શ્યામવર્ણી આ વાદળીઓ મીઠું મલપતી….

ખેડૂતની સૌ ખુશીઓ એ સંગાથે લાવે છે…..


આકાશે કોઈ વીજળી કેરા ઉજાસ પાથરી…..

રંગોની

Read More! Earn More! Learn More!