ફૂલોને's image
Share0 Bookmarks 69715 Reads0 Likes

ફૂલોને....કૂણાં દિલોમાં એને વસતાં જોયાં છે....

બાગમાં ફૂલોને મેં હસતાં જોયાં છે....


પે'લી નજરના એ પ્રેમની રજૂઆતમાં....

નિર્દોષ એ બિચારાંને ફસતાં જોયાં છે....


મળે જો માનવી મલકમાં મનના મેલા....<

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts