ચાહું છું's image
Share0 Bookmarks 72203 Reads0 Likes
ચાહું છું......


સહીલે જે જુદાઈ, એવું મન ચાહું છું.....
બસ હું તમારું સુખી જીવન ચાહું છું.....


સંગાથે સદા રહેવાના વાયદા તૂટી ગયા......
છતાં છૂટે ના આશા એનું જતન ચાહું છું......


અરમાનો દિલના જ્યાં દફનાવી દીધા.....
ત્યાં ખુશીઓ ભરેલું ઘેઘૂર વન ચાહું છું.....


વિયોગની આગે જીવન જલાવ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts