ચાહત's image

ચાહત આ મનની જલ્દી ફળી જાય....

હું ચાલું રસ્તે ને સામે એ મળી જાય....


નાજુક છે કાયા એની અને ઉંમર પણ.....

ન કોઈ પ્રીતનો પાખંડી એને છળી જાય....


જોતો રહું એને હું એક નજરે ને પછી.....

શરમાઈ પાંપણો એની નીચે ઢળી જાય.....


રૂપ એનું જાણે વસંતનો મહેકતો ઉદ્યાન....

Read More! Earn More! Learn More!